Next topicPrevious topic
 Ava Clinic 4.0 Help
Help > تنظيمات >

ليست كاربران

در این بخش می توانید اطلاعات کاربران را اضافه، ویرایش و یا حذف کنید.

* برای دسترسی به این قسمت باید مراحل زیر را طی کنید:

1- به صفحه اصلی برنامه بروید.

2- وارد بخش تنظیمات بشوید.

3- روی دکمه «لیست کاربران » کلیک کنید.

* برای اضافه کردن کاربر جدید: مراحل زیر را انجام دهید:

1- روی دکمه «جدید» کلیک کنید.

2- اطلاعات خواسته شده را وارد کنید.

3- دکمه «ثبت تغییرات» را بفشارید.

* برای ویرایش اطلاعات کاربر مراحل زیر را انجام دهید:

1- کاربر مورد نظر را انتخاب کنید.

2- روی دکمه «ویرایش» کلیک کنید.

3- تغییرات مورد نظر را اعمال نمایید.

4- دکمه «ثبت تغییرات» را بفشارید.

* برای حذف یک کاربر مراحل زیر را انجام دهید:

1- کاربر مورد نظر را انتخاب کنید.

2- روی دکمه «حذف» کلیک کنید.

3- در پنجره تأييديه گزينه تأييد را انتخاب كنيد.

* توجه 1: فقط كاربر ارشد (پزشك) مي تواند به بخش اطلاعات كاربران دسترسي داشته باشد.
   در صورتي كه قصد حذف آخرين و يا تنها كاربر ارشد را داشته باشيد با پيغام خطا روبرو خواهيد شد.

* توجه 2: حداقل بايد يك كاربر ارشد (پزشك) در ليست كاربران وجود داشته باشد.