Next topicPrevious topic
 Ava Clinic 4.0 Help
Help >

صفحه اصلي

1 - تاريخ روز را نشان مي دهد.

2- نام كاربر فعال را نشان مي دهد؛ با كليك بر روي نام كاربر يا زدن كليدهاي Ctrl+U مي توانيد به قسمت تنظيمات اطلاعات فردي كاربر رفته و آنها را (از جمله رمز عبور هر كاربر را) تغيير دهيد.

3- نمايش دهنده حالت Server يا Client است؛ با كليك بر روي آيكن اين قسمت يا زدن كليدهاي Ctrl+I مي توانيد اطلاعات مربوط به سرور را بدست آوريد. از اين اطلاعات مي توانيد براي تنظيم كلاينتها استفاده نماييد.

4- نسخه برنامه را نشان مي دهد.

5- اطلاعات بيماران

6- بخش پذيرش

7- بخش ويزيت كردن بيمار كه فقط پزشك به اين قسمت دسترسي دارد.

8- تنظيمات سيستم كه فقط پزشك يا كاربر ارشد به آن دسترسي دارد.

9- خروج از برنامه

* توجه: با زدن كليدهاي Ctrl+M مي توانيد عنوان منوهاي سمت راست را ظاهر يا مخفي نماييد.